តុលាការ​ដោះលែង​អ្នក​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​៨​នាក់​ក្នុង​ការ​តវ៉ា​រហូត​មាន​ការ​ផ្ទុះ​អាវុធ​នៅ​ខេត្ត​ក្រចេះ

RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។ លោកអ្នកនាងអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia ) តាមរយៈ ៖
ទទួលការជូនដំណឹង: https://goo.gl/SUtZKE
គេហទំព័រ: http://www.rfa.org/khmer/
ហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/rfacambodia
ធ្វីទ័រ https://twitter.com/khmernews
ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង: http://www.rfa.org/khmer/send_news_form
ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ https://goo.gl/HBzaD9
សោនខ្លៅ https://goo.gl/Ccm5Q2
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android: https://goo.gl/uWDR9W
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS: https://goo.gl/8LaCd1

(0)

(Visited 4 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: